Jak poprawić jakość nagrania?

Aby usunąć szum w nagraniu, zaznaczmy początkowy lub końcowy fragment pliku w miejscu, w którym nie ma właściwego nagrania. Następnie z menu Effect wybieramy funkcję Odszumiacz…. W otwartym oknie klikamy Pobierz próbkę szumu. Następnie zamykamy okno i zaznaczamy całość nagrania. Ponownie otwieramy okno odszumiacza i klikamy przycisk Usuń szum. Jeśli uzyskany efekt nie jest zadowalający, zmień ustawienie suwaka określającego jakość filtrowania szumu. Kolejnym etapem pracy nad nagraniem może być na przykład usuwanie stałej składowej powstałej przez oddziaływanie napięcia elektrycznego. Z menu Effects?Plugins wybierzmy DC Bias Removal. Bardzo ważną funkcją jest tak zwana normalizacja (Effect?Normalize…), która pozwoli podnieść głośność nagrania bez pojawienia się przesterowań działa jak sterydy . Stosując ten efekt warto pozostawić zaznaczenie w polu Normalize maximum amplitude to -3 dB. Przydatną funkcją jest również wbudowany equalizer (Effect?Equalization…) pozwalający na selektywne podbicie i wiciszenie wybranych częstotliwości. W oknie tego efektu wybrać można predefiniowaną krzywą lub sporządzić własną, klikając myszką na wykresie i przeciągając poszczególne fragmenty w górę (podbicie) bądź w dół (wyciszenie).